Autoři našich článků

Jana Šimečková

Jana Šimečková

Ředitelka SZÚZ od roku 2004, šéfredaktorka časopisu INSPIRACE od roku 2005. V letech 1994–2003 působila jako jednatelka společnosti Zahradní architektura Želešice. Vystudovala obor sadovnictví-krajinářství na VŠZ v Lednici, management na PEF MU a žurnalistiku na FSS MU.

Články autora
Petr Mičola

Petr Mičola

Autorizovaný krajinářský architekt, majitel ateliéru Gerten s.r.o. Zabývá se historií a filozofií, hudbou a poezií. Je dlouholetým porotcem soutěže Zahrada roku. Kromě článků v časopisu Inspirace je i autorem knihy Zahrady a jejich příběhy. Vystudoval SZTŠ Brno Bohunice a obor sadovnictví – krajinářství v Lednici.

Články autora
Lukáš Štefl

Lukáš Štefl

Působí na Ústavu biotechniky zeleně, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici.
Praktikující projektant specializující se na zpracování oborových dokumentů pro management sídelní zeleně. Městský zahradní architekt pro města Vysoké Mýto a Úvaly.

Články autora
Pavel Šimek

Pavel Šimek

Autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura, vysokoškolský pedagog – profesor a současný vedoucí Ústavu biotechniky zeleně, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Praktikující projektant a zakladatel ateliéru FLORART, dlouhodobě se zabývá navrhováním systémů
zeleně měst a zpracováním nástrojů pro management sídelní zeleně.

Články autora
Martina Kotlandová

Martina Kotlandová

Po absolvování magisterského a doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a několika letech strávených v lékárně se rozhodla opustit sterilní prostředí pilulek a konvertovala k živým rostlinám. Je absolventkou Managementu zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici a spoluzakladatelkou trvalkové školky TRSEM.

Články autora
Ivana Šafránková

Ivana Šafránková

V současné době působí na Mendelově univerzitě v Brně, kde se zabývá problematikou ochrany rostlin, zejména identifikací patogenů okrasných rostlin. Věnuje se také popularizaci vědy, překladům odborné literatury a poradenské činnosti.

Články autora
Břetislav Martínek

Břetislav Martínek

Již při studiu se věnoval problematice spotřebitelského práva, v rámci neziskového sektoru se zaměřil především na ochranu spotřebitele, zdravotnické a potravinové právo. Nyní působí jako právník ve státním sektoru.

Články autora
Jan Pergl

Jan Pergl

Botanický ústav Akademie věd ČR – Oddělení ekologie invazí. Zabývá se invazními druhy rostlin a snaží se propojit výzkum invazí s praxí.

Články autora
Jiří Žlebčík

Jiří Žlebčík

Vystudoval geobotaniku a taxonomii rostlin na UJEP v Brně, od ukončení studií pracuje ve Výzkumném ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích u Prahy, kde se postupně zabýval zejména rychlením okrasných cibulnatých rostlin, generativním množením dřevin, řízkováním růží a záchranným množením některých ohrožených druhů rostlin naší přírody. Kromě pěstování různých rostlin patří k jeho koníčkům cyklistika a fotografování.

Články autora
Samuel Burian

Samuel Burian

Autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika)
Absolvent oboru ZAKT na VŠZ v Brně a postgraduálního studia ochrany ŽP na UK.
Začátkem 90. let ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, později
vedl pražský ateliér firmy Löw & spol., nyní působí ve znalecké kanceláři Arbonet.

Články autora
Karel Slánský

Karel Slánský

Absolvoval Zahradnickou fakultu MZLU v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, pracuje jako krajinářský architekt na IPR Praha

Články autora
Ondřej Šimeček

Ondřej Šimeček

Studoval žurnalistiku a mediální studia, působí jako editor a redaktor zpravodajství v ČT Brno. Podílí se na regionálním zpravodajství z jižní Moravy a reportážích pro ČT24.

Články autora
Martin Vysoký

Martin Vysoký

Vystudoval krajinářskou architekturu na MENDELU. Jeho zájem o řešení globálních problémů jej zavedl do Švédska, Dánska a Argentiny. Pracuje jako krajinářský architekt v konzultační společnosti EDGE v Malmö, kde se věnuje projekci zeleno-modré infrastruktury.

Články autora
Kelai Diebel

Kelai Diebel

Projektová manažerka společnosti Makers of Sustainable Spaces. Pochází z Kansas City, studovala v Šanghaji, zúčastnila se výzkumných projektů v Asii, Evropě a Americe. Svůj analytický a tvůrčí přístup uplatňuje při projektování a realizaci řešení, spojujících městskou architekturu s pěstováním plodin.

Články autora
Karel Březina

Karel Březina

Se svými bohatými zkušenostmi v oblasti ceňování stavebních prací nyní pracuje jako vedoucí informační služby ve společnosti ÚRS PRAHA, a.s.

Články autora
Stanislav Boček

Stanislav Boček

Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde donedávna působil jako pedagog a výzkumník. V současnosti se věnuje ovocnému školkařství. Propaguje staré odrůdy a extenzivní ovocnářství.

Články autora
Klára Vašíčková

Klára Vašíčková

Studovala politologii, žurnalistiku a mediální studia. V minulosti pracovala jako novinářka pro ČTK nebo Hospodářské noviny. Zajímá se o témata spojená se zemědělstvím a potravinářstvím.

Články autora
Eduard Chvosta

Eduard Chvosta

Absolvent lednické zahradnické fakulty. 20 let v pražské botanické zahradě v Tróji. Nyní působí na zahradnických oborech Střední odborné škole Jarov. Konzultant pro zeleň v ZOO Praha. Zahradník, pedagog, badatel nových zelených technologií, botanik milující celou říši rostlinnou nevyjímaje flóru tropickou.

Články autora

Petr Martinek

Odborná profilace: entomologie, ekologie hmyzu, hodnocení dřevin a ochrana dřevin.

Články autora

Jiří Rozsypálek

Odborná profilace: arboristika, fytopatologie, hodnocení, provozní bezpečnosti a ochrana dřevin.

Články autora