Statut časopisu

I.Právní postavení

 1. Odborný časopis Inspirace (dále časopis) je tiskové periodikum, jehož vydavatelem je Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (dále SZÚZ). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 15535, ISSN 2464-5893.
 2. SZÚZ se při vydávání časopisu řídí Zákonem č. 46/2000 Sb. (Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů – tiskový zákon).

 

II.Zaměření

 1. Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace, rady a zkušenosti z oblasti zahradní a krajinářské tvorby a naplňovat hlavní poslání SZÚZ spočívající ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
 2. Časopis dále naplňuje účel SZÚZ uvedený ve Stanovách SZÚZ, a to zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice a zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné.

 

III.Cílová skupina čtenářů

 • Státní správa a samospráva
 • Zahradnické firmy
 • Stavební firmy
 • Školy, studenti, knihovny
 • Projektanti, architekti, krajinářští architekti
 • Další odběratelé

 

IV.Odpovědnost za obsah

Právně odpovědný za obsah časopisu je vydavatel. Z toho důvodu mohou k tomu určené orgány SZÚZ ovlivňovat obsahovou stránku časopisu v kterékoliv fázi jeho výroby.


V.Výrobní podmínky

Grafické zpracování, tisk a distribuci časopisu zajišťují odborné firmy na základě objednávky nebo smlouvy uzavřené s vydavatelem. Za organizační zajištění, dodržení termínů a koordinaci výroby jednotlivých čísel časopisu odpovídá šéfredaktor.


VI.Ekonomické podmínky

 1. SZÚZ jako vydavatel odpovídá za nakládání s finančními prostředky a hospodaření s nimi. O nákladech a výnosech účtuje v souladu s právními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá účetní SZÚZ. Výsledky hospodaření jsou součásti roční zprávy o hospodaření SZÚZ. Případný zisk či ztráta je hrazena / je převedena do/z hlavní činnosti SZÚZ.
 2. Vydávání časopisu je financováno příjmy za reklamu (tzn. inzerci, PR články, oznámení a další formy propagace) otištěnou v časopise nebo realizovanou formou vkládaných materiálů, příjmy z předplatného, případně členských poplatků. Reklama je realizována na základě dlouhodobých smluv nebo jednorázově podle platného ceníku schváleného Představenstvem SZÚZ. Za příjem reklamy a získávání nových klientů je odpovědný šéfredaktor, případně jiný určený zaměstnanec SZÚZ. Fakturaci provádí pracovník SZÚZ odpovědný za fakturaci. Na zajišťování reklamních klientů se mohou podílet osoby nebo jiné smluvní subjekty s tím, že jim náleží agenturní provize do výše 15 % z celkového objemu zakázky. Pověření k této činnosti schvaluje ředitel SZÚZ.
 3. Autoři příspěvků do časopisu jsou za předpokladu splnění daných podmínek týkajících se především obsahu a rozsahu příspěvku odměněni. O výši odměny a podmínkách rozhoduje šéfredaktor.
 4. Databázi odběratelů časopisu a databázi inzerentů vede kancelář SZÚZ. Uvedené databáze jsou majetkem SZÚZ a při jejich vedení musí být zohledněny požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. O případném ukončení vydávání časopisu může rozhodnout Shromáždění členů SZÚZ.


VII.Redakce

 1. V čele redakce časopisu stojí šéfredaktor. Šéfredaktora jmenuje a odvolává Představenstvo SZÚZ. Šéfredaktor je v pracovním poměru vůči SZÚZ.
 2. Šéfredaktor je zodpovědný za zajištění obsahové náplně jednotlivých čísel, může ve vztahu k jednotlivým rubrikám tuto povinnost delegovat na členy redakční rady, zástupce šéfredaktora, redaktory, případně další pověřené osoby.
 3. Šéfredaktor informuje Představenstvo SZÚZ o složení, činnosti a záměrech redakce nejméně jedenkrát ročně na jeho zasedání. Představenstvo SZÚZ je pravidelně informováno o výstupech ze zasedání redakční rady časopisu.


VIII.Redakční rada

 1. Redakční rada časopisu (dále RR) je složena minimálně ze čtyř členů jmenovaných Představenstvem SZÚZ. Členy RR jsou vždy šéfredaktor a člen představenstva SZÚZ, který zastupuje vydavatele. Členy jsou jmenováni odborníci v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, v souvisejících biologických a zahradnických oborech, vzdělávání a odborníci z vydavatelské a novinářské činnosti.
 2. Funkční období člena RR je dvouleté s možností opětovného jmenování.
 3. Členství v RR zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením z funkce, c) odvoláním z funkce, d) úmrtím.
 4. Redakční rada jako poradní orgán vydavatele respektuje jeho požadavky na rozsah, strukturu a témata časopisu.
 5. Redakční rada se schází čtyřikrát ročně v měsíci předcházejícím vydání daného čísla. Jednání RR se mohou uskutečnit i on-line formou.
 6. RR dohlíží na to, aby obsah časopisu naplňoval hlavní poslání SZÚZ, spočívající ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice a řídí se ve své činnosti dlouhodobou koncepcí časopisu Inspirace;
 7. RR navrhuje redakci náměty textů včetně možných autorů;
 8. RR provádí hodnocení publikovaných čísel Inspirace, vyjadřuje se k jeho zaměření a práci redakce.
 9. Členům redakční rady náleží odměna, jejíž výši stanoví Představenstvo SZÚZ.


IX.Technické parametry

 1. Náklad časopisu činí min. 1000 výtisků. Počet a podmínky zasílání časopisu členským organizacím je upraven závazným rozhodnutím Představenstva SZÚZ. Informace o změnách členské základny registruje a v databázi odběratelů časopisu aktualizuje kancelář SZÚZ.
 2. Představenstvo SZÚZ stanovuje cenu ročního předplatného časopisu. O odběratelích, kterým bude v zájmu vlastní prezentace časopis poskytován pravidelně zdarma, rozhoduje po konzultaci se šéfredaktorem a případně dalšími členy RR předseda představenstva.
 3. Za obsah reklamy zodpovídá zadavatel. Reklama není prezentována jako doporučení SZÚZ. Rozsah placené reklamy v časopise nepřekročí v průměru za celý ročník 30 % celkové plochy časopisu (toto omezení se netýká vložené reklamy).
 4. Časopis vychází nejméně čtyřikrát ročně, a to celobarevně. Počet stran každého čísla je minimálně 32.


X.Závěrečná ustanovení

Statut RR byl schválen Představenstvem SZÚZ dne 17. 2. 2021 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.