Inzerce

Co je INSPIRACE

 • B2B časopis, který cílí na odbornou veřejnost (business to business)
 • Časopis, který informuje, vzdělává a inspiruje
 • Časopis s důvěryhodnými informacemi z oboru

 

Proč inzerovat v časopisu INSPIRACE?

 • INSPIRACE je vnímána jako úzce vyprofilovaný časopis s přesným zásahem a zároveň důvěryhodné médium.
 • B2B časopisy jsou považovány za nejdůvěryhodnější mediální kanál.
 • Inzerce v B2B časopisech není vnímána jako nepříjemná.
 • Inzerce v B2B časopisech motivuje potenciální klienty ke zjišťování dalších informací k inzerovanému produktu/službě/dodavateli.

Struktura odběratelů

Obsahové zaměření časopisu

 • Technologie při zakládání zeleně péče o zeleň,
 • použití vhodné mechanizace, závlahové systémy,
 • vegetační střechy, ozelenění fasád,
 • ekologická koupací jezírka, biobazény,
 • představení oceněných realizací v soutěži Zahrada roku, Zelená střecha roku, Koupací jezírko roku,
 • osobnosti zahradní a krajinářské tvorby,
 • zajímavosti ze zahraniční, ELCA,
 • odborné soutěže – Lipová ratolest,
 • trávníky: zakládání a péče,
 • rostliny: výběr, výsadby, péče,
 • dětská hřiště, fotbalová hřiště a sportoviště,
 • prvky zahradní architektury: zídky, zpevněné plochy, mobiliář.

Harmonogram vydávání v roce 2022

číslo termín vydání uzávěrka objednávek inzerce dodání podkladů
1/2022
1. 3.
7. 2.
15. 2.
2/2022
21. 6.
31. 5.
7. 6.
3/2022
13. 9.
23. 8.
30. 8.
4/2022
29. 11.
8. 11.
15. 11.

Ceník inzerce

90×60 mm
3 650 Kč

190×60 mm
6 490 Kč

90×127 mm
6 490 Kč

190×82 mm
8 690 Kč

58×265 mm
8 690 Kč

90×265 mm
10 890 Kč

190×127 mm
10 890 Kč

190×265 mm
19 900 Kč

180×250 mm
12 900 Kč


21 900 Kč

Prospektová příloha

Individuální kalkulace dle váhy a typu prospektové přílohy.
Maximální rozměr: 205×280 mm.

Upozornění

Tyto ceny platí pouze v případě, bude-li inzerát či text dodán v konečné podobě, kterou již nebude potřeba dále upravovat a bude takto připraven k tisku. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Slevy

Při opakování inzerátů dostává inzerent slevu: 2 vydání 7 %, 3 vydání 11 %, 4 vydání 15 %.
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně mají slevu 20 % z ceny.

Pravidla zveřejňování textové inzerce a firemních článků

Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické plošné inzerce

Textová inzerce nemusí být vyrobena v grafické úpravě časopisu a může být dodaná hotová od zadavatele. Součásti textové inzerce mohou být loga a kontakty na výrobce nebo prodejce. Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí být kompletně připravená objednatelem. Redaktoři časopisu tuto textovou inzerci nepřipravují.

 

Firemní text – PR

Za firemní text se považuje komerční článek. Téma musí odpovídat zaměření časopisu. U podpisu je uvedeno jméno autora článku, název firmy a údaj o webových stránkách. Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven podle grafiky časopisu a vyroben v grafickém studiu časopisu. Firemní text musí být dodán kompletně připravený objednatelem. Redaktoři časopisu mohou po dohodě se zadavatelem text redakčně upravit. Je vhodné článek doplnit fotografiemi, obrázky apod.

 

Technické požadavky pro podání inzerce

Podklady dodávejte e-mailem (do 10 MB), nebo prostřednictvím internetového úložiště dat.

a) Graficky zpracované reklamy:
PDF (300 dpi, CMYK)
TIFF, JPG (300 dpi, CMYK)

b) Inzerce dodávaná k výrobě:
Texty a tabulky: Microsoft Word
Grafy: Microsoft Excel
Loga: AI, EPS (ve vektorech)
Fotografie: TIFF, JPG (300 dpi)

Spadávku nevytvářejte, dle potřeby přidejte o,5 pt linku okraje.

Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu

 1. Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: Obchodní jméno firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, podpis zadavatele, datum podpisu.
 2. Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.
 3. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových informací pro inzerci.
 4. Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 5. Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.

 

2. Úpravy

Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, budou označeny slovem „inzerce“ nebo „reklamní prezentace“.

 

3. Právo odmítnout inzerát

 1. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu nebo technické kvality, jestliže je v rozporu s platnými právními či úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technickými podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.
 2. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popřípadě pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

 

4. Placení inzerátu

 1. Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 10 dnů po jeho zveřejnění. Fakturu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín.
 2. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je vydavatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý kalendářní den prodlení.

 

5. Reklamace – náhradní plnění

 1. Zadavatel má právo při otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát.
 2. Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.

 

6. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH.