Vedlejší rozpočtové náklady u zahradnických prací

Cenová soustava ÚRS Praha je jednou ze základních cenových soustav na oceňování stavebních prací. Její nedílnou součástí je i databáze směrných cen zahradnických prací. Databáze ÚRS poskytuje šedesát katalogů popisů a směrných cen prací. Vlastní zahradnické práce jsou obsaženy v katalogu ÚRS Praha 823-1 „Plochy a úprava území“ a to v části A01 – „Parkové úpravy a krajinářství“.

Cenová soustava ÚRS Praha

Katalogy ÚRS Praha obsahující položky pro oceňování zahradnických prací jsou dostupné jednak v softwarové podobě v kalkulačním a rozpočtovacím programu KROS4, ale také jako vytištěná publikace. Databáze směrných cen je aktualizována vždy k začátku každého pololetí.

ÚRS Praha poskytuje databázi uživatelům jako směrnou, nikoliv závaznou. Uživatelé mohou výši cen v rozpočtech podle potřeby měnit. Teprve po schválení smluvními stranami se rozpočet stává závazným. Změna rozpočtu se potom může provádět pouze při odůvodněných změnách rozsahu a sortimentu prací.

V případě oceňování zahradnických prací a souvisejících zemních prací pomocí cenové soustavy ÚRS Praha je třeba se řídit metodikou oceňování této Cenové soustavy. V textech katalogů ÚRS Praha (v jejich Úvodních částech, ve Všeobecných podmínkách a v poznámkách k cenám) je metodika podrobně popsána.


Proč je důležitá metodika

Jestliže je zakázka oceňována v Cenové soustavě ÚRS, díky příslušné metodice je jasné, jak volit katalogové položky prací, způsoby měření, co je a není obsahem oceňovaných prací. Jak ocenit, v případech kdy je to nutné, materiál ve specifikaci, zdali můžeme připočítat tzv. ztratné a řadu dalších upřesňujících informací a údajů.

Dalším důvodem, proč je metodika ÚRS důležitá, je snaha rozpočtářům přiměřeně zjednodušit jejich práci. Na rozpočtáře jsou kladeny poměrně vysoké odborné nároky: musí umět číst stavební výkresy, znát řadu zákonů, předpisů a norem, vědět, jaký bude postup prací, znát technologie oceňovaných prací, technických údajů vztahujících se k materiálům, výrobkům a konstrukcím. Rozpočtáři vytvářejí poměrně složité rozpočty skládající se často z velkého množství položek. Díky metodice nemusí na některé drobnější věci myslet, nemusí je vkládat samostatně do rozpočtu, neboť jsou již například paušálně započteny v nákladech na práce apod. Týká se to také zjednodušeného způsobu měření množství práce (stanovení množství), řady operací související se stroji (převozy, denní údržba, pohonné hmoty, zpětné jízdy), náklady na mimostaveništní dopravu materiálu a další.

Vedlejší rozpočtové náklady

Se sortimentem zahradnických prací, s jejich náklady, přitom souvisejí další náklady, které nazýváme v Cenové soustavě ÚRS „Vedlejší rozpočtové náklady“ (dále „VRN“). Ty zahrnují poměrně široký sortiment titulů (nákladů) souvisejících s prováděním stavebních (nebo zahradnických) prací. Jsou to takové náklady, které zpravidla povyšují celkové náklady zakázky, ale nejsou přitom v daných směrných cenách zahradnických prací obsaženy.

Pokud při provádění zahradnických prací takové náklady nastávají, pak je lze samozřejmě v rámci ocenění zakázky také zohledňovat. Nebylo by ale rozumné promítat je skrytě, paušálně rozpuštěné do jednotlivých položek zahradnických prací. Takové počínání by mohlo být oprávněné kritizováno investorem, který má právo požadovat jejich transparentní vyčíslení. Doporučuji tudíž VRN oceňovat v rámci zakázky viditelně a samostatně (rozpočtově jako samostatný objekt). Dále je užitečné vědět, že VRN se neoceňují pomocí katalogu 823-1 „Plochy a úprava území“, nýbrž položkami katalogu 800-0 „Vedlejší rozpočtové náklady

Nejčastější vedlejší rozpočtové náklady u zahradnických prací

Nejčastějšími náklady VRN u zahradnických prací mohou být například:

 • celková obhlídka místa,
 • botanický a zoologický průzkum lokality,
 • projektové práce (záměry, studie, vlastní projektová dokumentace),
 • propočet,
 • nabídkový rozpočet,
 • prováděcí rozpočet,
 • kompletační a koordinační činnost,
 • vliv klimatických podmínek,
 • nestandardní mimostaveništní doprava materiálů,
 • ochranná pásma,
 • pronájem místa na skládku aj.

Na některých zakázkách se mohou vyskytnout také další náklady VRN, např. náklady na dozor, posudky, pokuty, reklamace, odstraňování živelných pohrom aj. Tento výčet VRN není úplný, mohou vznikat další náklady. Všechny tituly VRN je vhodné v rámci jednání o nákladech zakázky projednat (a to jejich oprávněnost i jejich výši) s druhou smluvní stranou. Pokud nelze dopředu stanovit výši VRN, zhotovitel prací dohodne s investorem způsob ocenění, který bude na zakázce u jednotlivých titulů VRN následně použit. Také při změnách během provádění dohodnutých prací je třeba upozornit na případně vyvolané náklady VRN a jak budou tyto rozpočtově oceňovány.

 

Volba titulů VRN

Nejprve je třeba prověřit, zda a jaké náklady VRN na zakázce nastanou. Poté tyto náklady zařadíme podle členění titulů VRN uveřejněných na začátku katalogu 800-0 (tzv. „Třídník“).

Měli bychom zvážit, zda daný náklad je natolik výrazný, aby měl oprávnění být zařazen samostatně do výčtu VRN. Např. záměr a studii můžeme zahrnout do celkových nákladů na projektové práce, propočet nákladů do celkových nákladů na rozpočet apod. Platí zásada, že jestliže je některý z nákladů výrazný, (což může nastat u speciálních nebo velikých zakázek), raději jej ponecháme samostatně a jako takový bude zřetelně figurovat v ocenění rozpočtu Vedlejších rozpočtových nákladů VRN.

Z tohoto důvodu katalog 800-0 obsahuje položky VRN ve třech stupních podrobností. Například titul VRN „Územní vlivy“ můžeme ocenit:

 • jedinou položkou 060 00-1000 „Územní vlivy“, nebo
 • některou (některými) z pěti položek
  • 061 00-2000 „Vliv klimatických podmínek“,
  • 062 00-2000 „Ztížené dopravní podmínky“,
  • 063 00-2000 „Práce na těžce dostupných místech“,
  • 064 00-2000 „Práce ve zdraví škodlivém prostředí“,
  • 065 00-2000 „Mimostaveništní doprava materiálů“,
 • nebo použitím několika dalších, ještě podrobnějších, položek 06. 00-3000.

 

Mimostaveništní doprava

Často se při oceňování zahradnických prací setkáváme s titulem Mimostaveništní doprava (doprava materiálů, doprava rostlin apod.). Upozorňuji, že běžná mimostaveništní doprava se v případě, kdy je zakázka oceňována Cenovou soustavou ÚRS, oceňuje jiným způsobem než samostatnou cenou. Oceňuje se paušálně a to přirážkou, která je zahrnuta v cenách dopravovaných rostlin a materiálů.

Dopravované výpěstky a materiály se zpravidla v rozpočtu oceňují tzv. pořizovací cenou (je to cena oproti nákupní ceně navýšená). Pořizovací cena totiž obsahuje i pořizovací přirážku. Ta zhotoviteli díla zahrnuje do ceny i náklady na standardní mimostaveništní dopravu a to od místa pořízení (včetně nákladů na naložení) až na místo provádění zahradnických prací (včetně složení z dopravního prostředku). Jedině při dopravě materiálu nebo speciálních výpěstků na nestandardní vzdálenost (doprava například ze vzdálené části republiky, ze vzdáleného zahraničí apod.) se tato nestandardní mimostaveništní doprava oceňuje, a to jako VRN.

Také při nezvyklých dopravních nákladech a souvisejících bezpečnostních opatřeních – výjimečná přeprava velkých vzrostlých stromů apod., nebo jestliže doprava probíhá nestandardními dopravními prostředky, v takových případech se také použije k ocenění těchto nákladů titul VRN 065 „Mimostaveništní doprava“.

 

Specifika zahradnických prací

Zahradnické práce oproti stavebním pracím vykazují určité zvláštnosti. Jsou to především práce s rostlinami. Jejich uchovávání nebo skladování vyžaduje jisté náklady zajišťující požadovanou teplotu, světlo, vhodné vlhkostní podmínky. Mnohdy proto skladování v místě realizace zahradnických prací buďto odpadá, nebo je omezeno na minimální dobu. Nutné podmínky jsou zajištěny především na místě vypěstování a tyto náklady jsou kryty nákupními cenami rostlin. Pokud je třeba zajistit splnění požadovaných podmínek pro přežití rostlin na meziskládce, pak je to chápáno jako náklad VRN. Tento lze začlenit např. do titulu 052 „Vybavení staveniště“ podle katalogu 800-0. Pokud není třeba budovat sklad rostlin, lze ocenit péči o rostliny na místě (na dobu před vysazením) nikoliv jako náklad VRN, ale přímo položkami „Zalití rostlin“, případně dalšími.

Následná péče po vysazení rostlin, nebo po provedení výsevu, může být obsažena v kalkulacích cen zahradnických prací. Proto je vhodné ověřit si náplň cen a to podle jejich popisu, přináležejících poznámek k cenám a také seznámením se s obsahem Úvodní části katalogu a se Všeobecnými podmínkami obsaženými v katalogu 823-1.

 

Stanovení vhodné měrné jednotky

VRN Položky VRN obsažené v katalogu 800-0 nemají v katalogových listech stanovenou měrnou jednotku. Tu stanoví až rozpočtář na základě podmínek zakázky. Jsou to právě podmínky, které většinou určují způsob ocenění určitého titulu VRN. Pokud náklad bude oceněn v hodinových zúčtovacích sazbách, pak titul VRN bude mít měrnou jednotku „hod“. Pokud bude náklad VRN oceněn pomocí vyčíslení materiálů, dalších potřeb a dále určitého množství hodin práce, může mít VRN např. měrnou jednotku „kus“, „sada“ nebo „komplet“. Při použití neurčitých měrných jednotek, např. „sada“ nebo „komplet“ apod. je nutné stanovit, co přesně se takovou měrnou jednotkou myslí. Nedoporučuje se pokud možno oceňovat VRN použitím procent sazby ze základních rozpočtových nákladů ZRN. Taková měrná jednotka vylučuje kontrolu přiměřenosti nákladů VRN a její zvolení je často předmětem připomínky ze strany investora.

V Inspiraci 2/2018 dále najdete

Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

Tatiana Kuťková


Průhledy do historie XV.

Petr Mičola na téma Flora Olomouc


Živý park, moderní výstavnický areál, turisticky atraktivní město

Zdeněk Sendler a Lucie Radilová představují územní studii výstaviště Flora Olomouc


Příběh jedné louky – Polopřirozená vegetace jako inspirace při tvorbě zahrady

Petr Halama


Dynamika vlhkosti půdy ve vybraných lokalitách Brna

Dílčí výsledky projektu „stresové faktory“ ovlivňující zeleň v městském prostředí


Klimatické změny a povýsadbová závlaha stromů – zavlažovací vaky

Samuel Burian

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Vedlejší rozpočtové náklady u zahradnických prací

Cenová soustava ÚRS Praha je jednou ze základních cenových soustav na oceňování stavebních prací. Její nedílnou součástí je i databáze směrných cen zahradnických prací. Databáze ÚRS poskytuje šedesát katalogů popisů a směrných cen prací. Vlastní zahradnické práce jsou obsaženy v katalogu ÚRS Praha 823-1 „Plochy a úprava území“ a to v části A01 – „Parkové úpravy a krajinářství“.

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.