Téma:

Dlouhá cesta k cíli

Prvním místem v soutěži Park roku 2019 ocenili porotci revitalizaci Tyršových sadů v P ardubicích, jejichž projekt vzešel z veřejné architektonické soutěže konané v roce 2002. Cílem projektu bylo přetvořit prostor, který sloužil jako park již ve třicátých letech minulého století, v soudobý městský park, rehabilitovat jeho vztah k zámku, a při tom respektovat historický i přírodní charakter řešeného prostoru. Realizace projektu začala v roce 2013 a dílo bylo dokončeno v roce 2015. Park prolínají dvě roviny. První je rovina krajinná, kterou představuje Podzámecký biotop jako součást polabské krajiny, kde se přírodní hodnoty propojují s městem a druhá je rovina parková s předpokladem plnění všech funkcí živého městského parku.

Tyršovy sady Pardubice

1. místo

Autoři projektu: New Visit s.r.o., Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann
Investor: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: BA K stavební společnost, a.s.
O dílo pečuje: Služby města Pardubic a.s.
Plocha: 52 000 m²
Realizace: 2013–2015
Náklady: 89 mil. Kč

Urbanistické řešení

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích probíhala v prostředí nemovité kulturní památky, bývalého vodního příkopu opevnění zámku v Pardubicích. Návrh respektuje historickou hodnotu území a je v souladu s památkovou ochranou. Přínosem projektu je podpora přírodních hodnot v jádru města, podpora a zachování historické a generační kontinuity místa a jeho vegetačních složek. Nezanedbatelná je i podpora biodiverzity s ohledem na udržitelnost stanovištních podmínek v prostředí lokality NATURA 2000. Podzámecký park – dno bývalého zaplavovaného vodního příkopu, je rovinaté. Vnější okraj příkopu tvořily a dnes tvoří svahy. Na náspu v zaplavovaném příkopu byla založena i cesta Pod Zámkem, dnes hlavní obslužná cesta k zámku.

Podzámecký biotop je vymezen ze severovýchodu zahradami domů v Labské ulici a zámeckými valy, z jihovýchodu tenisovými kurty a zahradami a zadními trakty domů tzv. pardubického Norimberku. Severní a severovýchodní předpolí valů kolem přístupové cesty Pod Zámkem je koncipováno jako přírodní část Podzámeckého parku s podzámeckou druhově bohatou loukou. S ohledem na historické připomínky určení místa je zde řešen vodní biotop s břehovým společenstvem. Voda protéká loukou podél cesty Pod Zámkem. Vodní biotop je obohacen o břehovou vegetaci, která plynule navazuje na okolní druhově bohaté louky. Pro zachování historické paměti místa je louka Na Přihrádku nově založená. Hlavní parkovou historickou alej pod zámkem spojuje s loukou biotopu soustava ocelových lávek přes vodní biotop.

Architektonické, konstrukční a stavební řešení

V rámci revitalizace parku vyžadovala příprava stavby odstranění stávajících technických prvků a konstrukcí komunikací. Odstraněny byly veškeré zpevněné plochy, mobiliář a vybavení parku. Novou dominantu parku tvoří parková betonová promenáda s dřevěným chodníkem z tropického dřeva garapa, vegetačními prvky a pergolami s membránovým zastřešením. Na jižním konci promenády byla postavena kavárna. Pro dětské návštěvníky byl zřízen Relax Park. Zvláštní pozornost byla věnována výsadbě nových stromů v celém prostoru parku, květin do nově založených záhonů a úpravě vodních ploch s osázením rákosových porostů.

Promenáda s ocelovou pergolou
Vstup do parku z náměstí Republiky s mohutným chodištěm

Podzámecká parková pěší promenáda

Parková promenáda spojující severní a jižní část parku je zásadní komunikační a funkční tepnou, která spojuje centrum města s nábřežím Labe a městskou čtvrtí za řekou – Polabinami. Promenáda je nejen městskou pěší komunikací, ale i cílem s možností posezení a odpočinku ve stínu pergoly tvořené ocelovými rámy. Z východní strany na promenádu navazuje přírodně krajinářský park a z druhé – západní strany Relax Park s herními prvky pro děti i dospělé. Na promenádu pak rovněž navazují schodiště na severu i jihu. Promenáda je komponována jednak jako výhledový parter s pohledem na zámek, který na sebe váže aktivní život parku, a zároveň jsou na promenádu napojeny další aktivity – dětské hřiště a posezení. Promenáda jakožto páteřní komunikace parku byla navržena ve spolehlivém pevném povrchu hlazeného betonu, který i v čase zajistí stabilitu. Je členěna především v podélném směru, a to na tři základní moduly – betonovou komunikaci, dřevěný chodník vedený paralelně s kanálem a vegetačními prvky jako součást „grafiky promenády“.

Podzámecká promenáda je na několika místech spojena s Relax Parkem cestami z betonových desek, které nepravidelně prostupují napříč záhony s trvalkami a travinami. Desky jsou tvořeny z prefabrikátů ze železobetonu s hlazeným povrchem. Povrch promenády nasvěcují svítidla umístěná nízko nad zemí. Vodorovnými svítidly je osvětlen mobiliář a vodní kanál. V pěší promenádě byla osazena pítka s přívodem pitné vody a odvodem přebytečné vody do drenážního systému podél promenády. Lavičky v parku jsou řešeny jako ocelová pozinkovaná konstrukce opláštěná tropickým dřevem – garapou. Na jižním konci promenády ze Sukovy třídy se nachází kamenné žulové schodiště široké dvanáct metrů. Schodiště v severní části promenády je pro odlišení z dřevěných prken z tvrdého dřeva garapa. Památník Osvobození na vstupu do Podzámeckého parku z náměstí Republiky zůstal zachován na původním místě. Podstavec sochy byl opraven a vlastní socha zůstala beze změn. Kamenná terasa a schodiště k památníku bylo nahrazeno schodištěm novým. Jedná se o monumentální rozlehlé schodiště se dvěma variantami stupňů – široké žulové stupně obklopují sokl Památníku osvobození a umožňují sezení s pohledem směrem do parku, užší stupně vedou ze Sukovy ulice přímo do parku. Schodiště má do tělesa vloženy dvě rampy pro bezbariérový přístup. Nástupní prostor do parku z náměstí Republiky byl uspořádán kolem stávající lípy, ke které byla osazena stromová mříž pro ochranu kořenového prostoru, vyrobená z corten oceli.

Jednoduchý parkový systém cest je tvořený přírodním zpevněných povrchem z žulové lomové výsivky. Cestní propojky mezi ulicí Pod Zámkem a tenisovými kurty byly vytvořeny ze žulových kostek. Ze štětového povrchu (slezské žuly) jsou vydlážděny cestní propojky z ulice Pod Zámkem ke dvěma mostkům v Podzámeckém biotopu. Nástupy do parku jsou z žulové mozaiky.

Součástí nového vybavení parku je kvalitní a pohodlný parkový nábytek, který je jednotně a uceleně řešen v jednotlivých typech. Vybraná místa byla doplněna odpadkovými koši a stojany na kola vyrobenými z kalandrovaných corten ocelových plechů.

Podzámecká parková pěší promenáda je zajímavě osvětlená

Galerie Café

Kavárna vznikla na elegantním půdorysu bývalých zřícených záchodků. Jedná se o dvoupodlažní objekt přibližně obdélníkového půdorysu, situovaný do svažitého terénu. Objekt má jedno podzemní podlaží a jedno ustupující nadzemní podlaží. Vzhledem k umístění do svahu vystupuje podzemní podlaží na severní straně objektu na terén. V prvním podzemním podlaží je umístěna restaurace, bar, zázemí a technické prostory. V prvním nadzemním podlaží je rovněž kavárna, bar, sklad a místnost pro technologii. Objekt je zastřešen plochou střechou, kde první podzemní podlaží přesahuje půdorys prvního nadzemního podlaží a slouží jako terasa. K severní fasádě prvního podlaží přiléhá po celé délce ocelová markýza. Do parku je Galerie Café prosvětlena prosklenými fasádami s maximálním výhledem a interakcí do parku.

Kavárna Galerie Café lemovaná širokým schodištěm vedoucím k promenádě

Relax park

Relax park je atypickou reminiscencí lesního háje, což evokují akátové masivní sloupy. Jeho součástí jsou sestavy herních prvků pro děti i dospělé, a to v přísné materiálové, výrazové a konstrukční jednotě, včetně detailu provedení. Jednotlivé funkce jsou nenásilně zasazeny do velkorysého pásu v propojení s pěší promenádou, a to téměř v celé její délce. Výběr herních prvků je koncipován tak, aby umožnil vyžití dětem předškolním i školním, tedy od dvou do čtrnácti let. Návrh byl také řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a postižené děti. Herní prvky mají jednotný design, dominují zde transparentní a vzdušné lanové herní prvky, houpací sítě, součástí jsou i herní prvky podporující koordinaci a rovnováhu – například balancující šlapáky, rotující kláda a jiné lanové prvky v kombinaci s dřevěnými kmeny. Pavoučí a houpací sítě jsou vyrobeny z dubového dřeva a lan. Herním doplňkem pro nejmenší děti jsou viklavé ovečky a divoká prasata s kolébavým mechanickým zařízením. V kontextu s pěší promenádou je voleno citlivé osvětlení Relax Parku vybranými kmeny stromů, ve kterých jsou zapuštěná LED svítidla.

Relax park
Relax park

Vegetační prvky

Parková část byla řešena jako maximálně jednoduchá a přehledná krajinářská úprava, která ctí historický kontext místa bývalého vodního příkopu. Prostory předpolí valů byly nově řešeny jako volné plochy luk se skupinami stromů – pobytové louky. Ponechané dřeviny bylo nutné ošetřit, konzervovat a provést pěstební zásahy v korunách stromů, které povedou k prodloužení života stromové vegetace. V parku byly také nově založeny pobytové a parkové trávníky na ploše 41 tisíc m2. V biotopu byly po dokončení stavebních prací obnoveny plochy stávajících luk na ploše 11 tisíc m2. V částečně zastíněných partiích byl navržen porost metlice trsnaté. Břehová vegetace na styku s vodní hladinou plynule navazuje na okolní luční společenstva. Technologie založení břehových porostů spočívala v pokládce kokosových rohoží s předpěstovanými rostlinami do předem připraveného koryta. Do vybraných míst byly vysazeny solitérní stromy (172 ks), jejichž cílem bylo založení chybějící vrstvy kosterních dřevin a zajištění hodnotné generační kontinuity vegetace. Druhové zastoupení nových výsadeb odpovídá stanovištním podmínkám s dominancí dubu letního. V ploše promenády byly vysázeny vícekmenné zajímavé listnaté stromy, které propojují promenádu s parkem. Ve výsadbových mísách jsou tyto stromy podsazeny travinami. Kompoziční linku v Podzámecké promenádě zdůrazňuje pás travin. Jarní a podzimní akcent zde podporují cibuloviny a hlíznaté rostliny (75 tisíc kusů).

Pohled ze severní části
Parková část je řešena jako jednoduchá krajinářská úprava

Od zpracování projektu k zahájení realizace uplynulo jedenáct let. Autoři projektu i představitelé města se museli vypořádat s odporem občanů, kteří protestovali proti kácení stromů. „Když jsme rekonstrukci parku připravovali, naráželi jsme na odpor různých ochránců přírody. V něčem jsme se s odpůrci shodli a našli řešení, v něčem ne. Stále jsem přesvědčen, že naše řešení bylo správné. Parku po více než osmdesáti letech existence hrozil zánik a revitalizaci potřeboval. Současnost ukazuje, že se nám podařilo z něj vytvořit příjemný veřejný prostor pro relaxaci, odpočinek i kulturní aktivity v samém srdci Pardubic. Park, který nám mnozí závidějí,“ řekl zastupitel František Brendl, který jako náměstek primátora revitalizaci parku připravoval v roce 2017, když Tyršovy sady získaly titul Stavba roku.

Foto archiv autorů projektu
Přírodní biotop

V Inspiraci 4/2019 dále najdete

Rozhovor s Tomášem Jiránkem


Čelakovského sady a okolí Národního muzea


Velískova zahrada


Královská obora, Stromovka


Adventní zamyšlení nejen o travnatých plochách

Marie Straková


Štěrkové trávníky

Rostislav Ivánek


Choroby a škůdci jasanu

Ivana Šafránková


Průhledy do historie XXI., Edvard Galuszka

Petr Mičola


Participace aneb proč být při tom

Jana Říhová


Anketa k 30. výročí sametové revoluce

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Zelené střechy

V České republice loni přibylo dalších 396 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov, je to trojnásobné číslo. Vyplývá to z průzkumu publikovaném odbornou Sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Projekty nejčastěji financují soukromníci na novostavbách rodinných domů. Pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozelenění už dokončených budov.

číst více

Jezero v ráji srdce jednoho zahradníka

Dům stojí na břehu jezera a voda se rozlévá do stran, hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když jí je příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Po pravé straně je velké odpočívadlo s letní kuchyní a udírnou, kam dojdete po dřevěných čtvercích vznášejících se nad hladinou. Jezero má mělkou část pro děti, hloubku, aby se do ní dalo skočit a venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Stojíte v klidném, přívětivém prostředí a v duchu se vám honí hlavou, jak by to dopadlo s tou zříceninou, kdyby byla tomu tvůrčímu zahradnickému duchu nadosah.

číst více

Koupací jezírko roku 2021

Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala již třetí ročník soutěže Koupací jezírko roku. Cílem soutěže je ukázat odborné i laické veřejnosti, že je možné využívat ke koupání u rodinných domů či rekreačních objektů taková zařízení, kde je voda čištěna biologicky nebo biologicko-mechanicky bez použití chemických prostředků. Odborná porota hodnotila deset přihlášených děl začátkem června a udělila ocenění ve třech kategoriích – biobazén, koupací jezírko a ostatní.

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.