Zelené střechy
Situace v České republice v roce 2021 a 2022

V České republice loni přibylo dalších 396 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov, je to trojnásobné číslo. Vyplývá to z průzkumu publikovaném odbornou Sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Projekty nejčastěji financují soukromníci na novostavbách rodinných domů. Pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozelenění už dokončených budov.
Střecha Střední průmyslové školy Jedovnice, realizace GreenTop s.r.o.
Střecha Střední průmyslové školy Jedovnice, realizace GreenTop s.r.o.

Ke konci roku 2022 se na území České republiky nacházelo kvalifikovaným odhadem mezi 2,5-3 miliony m² zelených střech, které vznikly od roku 1990. Rozlohou to odpovídá 350400 fotbalovým hřištím. „Měření provádíme pomocí množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetačních střech,“ vysvětluje předseda Rady odborné Sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Obdobná měření stavu zelených střech a zelených stěn v evropských zemích probíhají i v rámci celoevropského projektu Green Market Report, který zaštiťuje Evropská federace asociací zelených střech a fasád (EFB), jíž je Sekce Zelené střechy členem.

V rámci průzkumu Green Market Report publikovaného odbornou sekcí ZeS v loňském roce bylo možné ověřit a doplnit údaje i za uplynulé roky, ze kterých je patrné, že růstové tempo v oboru se neustále zvyšuje.

Z celkového přírůstku 396 000 m² za rok 2022 tvořily 342 000 m² (86 %) extenzivní zelené střechy a 54 000 m² (14 %) intenzivní zelené střechy. Meziročně se poměr realizovaných extenzivních střech a intenzivních střešních zahrad výrazněji nezměnil.

Do ozelenění konstrukcí nejčastěji investuje soukromý sektor, loni stál za víc než třemi čtvrtinami všech projektů. Vegetační střechy se zakládají především na rodinných domech (48 %), komerčních objektech
(15 %) a bytových domech (15 %). Necelou čtvrtinu zelených střech postavili zástupci veřejného sektoru na školách a dalších institucích.

Ekonomické souvislosti

Covid-19

Covidová léta 2020 a 2021 poptávku po zelených střechách nepoznamenala. V první polovině roku 2021 dokonce posílil zájem v segmentu rezidenčního bydlení a obecně byl cítit nárůst poptávky i po veřejné zeleni. Naproti tomu nabídka čelila v době covidu mnoha šokům, zejména výpadkům v mezinárodním dodavatelském řetězci a nedostatku pracovní síly. Trend silnější poptávky po covidu dále pokračoval a jedním z faktorů růstu bylo i zahrnutí modrozelené infrastruktury do Národního plánu obnovy jako jednoho z požadavků Evropské unie.

Evropská legislativa

Pozitivní výhled nadále formuje Green Deal Evropské unie a z něj vyplývající strategie, nařízení a plány. O zelených střechách a jejich nepostradatelné roli se píše ve Strategii biodiverzity 2030, v návrhu Nature Restoration Law i v posledním návrhu Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) přijatém v březnu 2023.

Česká legislativa

S účinností od 1.7.2022 mohou právnické osoby a veřejné instituce, které platí za odvádění srážkové vody, uplatňovat snížení stočného poplatku za srážkovou vodu, mají-li na svých budovách zelené střechy. Vyhláška č. 244/2021 Sb. definuje odtokové součinitele pro zelené střechy o různé mocnosti pro účel snížení stočného poplatku. V evropském měřítku se jedná o výjimečně progresivní úpravu, jelikož takové slevy na stočném poplatku existují jen v některých zemích a převážně na úrovni jednotlivých měst. Zelené střechy díky své schopnosti zadržovat vodu v místě dopadu a odpařovat ji zpět do malého vodního cyklu přispívají ke stabilizaci mikroklimatu v zastavěném území a předcházejí lokálnímu přetížení kanalizace a z toho plynoucím ekologickým škodám ve vodních tocích. Dosud neřešeným nedostatkem české legislativy však zůstává v Zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích množství výjimek pro subjekty, které za odvádění srážkové vody platit vůbec nemusí.

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. To je dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší jako ozelenění konstrukce stávající, povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami, a také stále více rozšířeným přístupem, že je třeba i v nově urbanizovaném území rozšiřovat zastoupení zeleně, aby bylo prostředí pro život kvalitním. Do budoucna bude však nezbytné co nejvíce usnadnit ozeleňování již dokončených staveb, což je klíčové pro obyvatelnost měst v prohlubující se klimatické krizi. To bude vyžadovat větší legislativní úsilí, proaktivitu stavebních úřadů a soulad nového stavebního zákona s evropskou legislativou.

Extenzivní vegetační střecha na budově technického zázemí obce Třebešice, realizace Ekrost s.r.o.
Extenzivní vegetační střecha na budově technického zázemí obce Třebešice, realizace Ekrost s.r.o.

Dotace z programu Nová zelená úsporám

Dotační podpora na zelené střechy funguje na celonárodní úrovni pro rodinné a bytové domy v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dotace administruje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a žádá se o ně online s elektronickou identitou občana. Dotace fungují od roku 2016 ve vazbě na energetickou účinnost budovy a od roku 2021 SFŽP podporuje zelené střechy i samostatně bez vazby na další opatření na budově. Na zelenou střechu bylo možné získat dotaci 7001000 Kč/m², přičemž hranice je 50 % způsobilých nákladů nebo 100 000 Kč (rodinné domy), resp. 300 000 Kč (bytové domy). V případě kombinace více podporovaných opatření získává žadatel kombinační bonus a náklady jsou dotovány do 60 % (jen u rodinných domů). Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) končí ve své současné podobě k 30. červnu 2023.

Prvního července letošního roku začala takzvaná technologicko-provozní přestávka nezbytná pro implementaci nových postupů. Od 1. září 2023 pak čeká na žadatele o dotaci nový objem finančních prostředků, tentokrát z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu ve výši 55 miliard korun.

Tabulka 1: Podpora zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám v letech 2021 a 2022. Jedná se o data programu startujícího na podzim 2021, neobsahuje data z předchozích programových období. Zdroj: SFŽP
Tabulka 2: Podpora zelených střech v roce 2022 podle typu střechy. Zdroj: SFŽP

Růst odvětví

Firmy zabývající se projekcemi a realizacemi zelených střech jsou nejčastěji drobní podnikatelé a malé a střední firmy. Mezi výrobci materiálů pro zelené střechy je zastoupena celá škála velikostí firem: drobní specializovaní podnikatelé, malé a středně velké výrobny i nadnárodní dodavatelé ze zahraničí. Obor zelených střech v roce 2022 zaměstnával přibližně 500 pracovníků.

Odvětví zelených střech se vývojově odvíjí od trendů v pozemním stavitelství, které zahrnuje stavby pro bydlení, občanské, průmyslové a zemědělské stavby. Produkce v pozemním stavitelství se mezi lety 2020 a 2021 zvýšila o 10,5 % a mezi lety 2021 a 2022 poklesla o 3,2 % (ČSÚ, 2021, 2022). Za stejné období sektor zelených střech rostl o 8 % (2021) a 10,7 % v roce 2022, kdy dosáhl obratu 692 mil. Kč. Odvětví zelených střech tedy kopíruje i překonává tempo růstu pozemního stavitelství, z čehož vyplývá, že stále více zamýšlených staveb je navrhováno a realizováno se zelenými střechami.

Extenzivní zelená střecha na technickém zázemí v areálu Dopravního podniku města Brna v Pisárkách, realizace Zahrady Zapletal s.r.o.

V následujících letech bude pro vývoj v oboru důležitým faktorem výše úrokových sazeb, která limituje výstavbu nových rodinných i bytových domů. Naproti tomu se dá očekávat zvýšení podílu veřejného sektoru vzhledem k dostupnosti grantového financování.

 

Trendy

Trendem nadále zůstává využívání zelených střech jakožto opatření, která stavebníkovi pomáhají vyhovět legislativě a zadržet srážkovou vodu na pozemku. Silným trendem je ozeleňování pohledových ploch a zpřístupnění střešních ploch pro příležitostný pobyt. Nastupujícím trendem je kombinace zelené střechy a fotovoltaiky tak, že vegetace roste i pod panely bez rizika jejich zastínění (tzv. biosolární střecha). Na atraktivitě získávají i přírodní typy zelených střech s vyšší luční vegetací složenou z travin a bylin podporujících biodiverzitu. Zelené střechy jsou nadále aktuálním tématem při renovaci brownfieldů a v přírodním stavitelství.

Zelená střecha roku

Vývoj a situaci na trhu zelených střech mapuje také již deset let soutěž Zelená střecha roku. Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. Za dobu konání soutěže měli porotci možnost navštívit přes sto objektů s vegetačními střechami a v průběhu času posuzovat, jak se obor kvalitativně vyvíjí. Vznikly stovky fotografií, které jsou společně s odbornými texty publikovány na webu zelenestrechy.info a v dalších médiích. Osvěta a vzdělávání je totiž jedním z cílů odborné sekce Zelené střechy, která soutěž Zelená střecha roku pořádá. Od roku 2018 najdou zájemci podrobné informace o přihlášených dílech na webovému portálu zelenastrecharoku.cz, kde mohou také v jednotlivých ročnících hlasovat.

Patnáct objektů přihlášených do letošního ročníku soutěže navštívili členové odborné poroty v polovině června. Porotci se při hodnocení zaměřili na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Vzhledem k tomu, že letošní ročník se vyznačoval velkým zastoupením škol, rozhodli se tuto kategorii vyčlenit a hodnotit školská zařízení zvlášť. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září 2023 ve Velkém Světě Techniky v Ostravě-Vítkovicích u příležitosti mezinárodní konference Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu. Čtenáři Inspirace se s nimi mohou seznámit na následujících stránkách.

Poděkování za spolupráci při měření množství zelených střech náleží firmám: AGRO CS a.s., Bauder s.r.o., BB Com s.r.o., Saint Gobain Construction Products a.s., Divize Isover, Optigrün, SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., Vulkatec Riebensahm GmbH

V Inspiraci 3/2023 dále najdete

Zelené střechy

Situace v České republice v roce 2021 a 2022 a výsledky soutěže Zelená střecha roku 2023

 

Krajinářské úvahy II.
Zelené město?

Petr Mičola

 

Zelené fasády III.
Konstrukce pro pnoucí dřeviny

Samuel Burian

 

Městské stromy nezvládají množící se stres. V létě hynuly ve velkém

 

Právní okénko
Protokolární předání díla – dobrý pomocník, ale zlý pán…

Břetislav Martínek

 

Choroby a škůdci katalpy

Ivana Šafránková

 

Stratifikovaný přístup k pěstování nepůvodních okrasných rostlin

Kolektiv autorů z Katedry aplikované ekologie FŽP ČZU Praha

 

O titul park roku 2023 se uchází rekordních třicet děl

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Park na Moravském náměstí v Brně

Parkem roku 2023 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park na Moravském náměstí v Brně. Porotci ocenili velkorysé architektonicko-urbanistické řešení veřejného prostoru v centru města i komplexní multidisciplinární přístup autorského týmu. Projekt pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, s požadavky na environmentální udržitelnost, biodiverzitu a nabízí nové místo pro setkávání lidí. Autoři návrhu v plné míře respektovali stávající vzrostlé stromy, které byly více než rok před zahájením rekonstrukce parku nejen odborně ošetřeny, ale také byla upravena kořenová zóna stromů, takže se zvětšil prokořenitelný prostor a zlepšily se podmínky stávajících dřevin ještě před zahájením stavebních prací.

číst více

Parkem roku 2023 je opravené Moravské náměstí v Brně

Velkorysá lavice připomínající arénu a uvnitř jeviště v podobě fontány jsou středobodem unikátního prostoru v centru města určeného výhradně pro pěší. Park na Moravském náměstí v centru Brna si po nákladné proměně lidé oblíbili a intenzivně ho využívají k setkávání i odpočinku. Pestrá kombinace květin, ošetřené původní vzrostlé stromy i nově vysazené, dominantní vodní plocha i komplexní architektonický přístup zaujaly také odbornou porotu, která jej vybrala jako Park roku 2023.

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.