Stromy a pražský Manuál tvorby veřejných prostranství

V současnosti zřejmě nikdo z řad odborné i laické veřejnosti nepochybuje o nutnosti připravovat naše města na měnící se klima a podporovat v maximální možné míře péči o stávající stromy a výsadby nových. O jejich benefitech již bylo napsáno mnohé. Důležité jsou především výsadby v ulicích, kde je kontakt se stromem pro obyvatele každodenní, ale zároveň v těchto prostorech naráží výsadby na celou řadu problémů, souvisejících především s uspořádáním sítí technického vybavení.

V roce 2014 vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) dokument/publikaci Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Manuál je závazný pro městské organizace a správce, provozovatele a nájemce majetku hl. m. Prahy. Pro investory a městské části má manuál informativní charakter. Manuál pomáhá zlepšit koordinaci zmíněných aktérů.

Na procesu tvorby manuálu se podílelo na sedmdesát odborníků z různých oblastí, organizací a městských částí. Tento materiál, který je ve vyspělých světových metropolích běžnou praxí, do té doby Praze chyběl. Pro autorský tým byla inspirativní především města jako New York, Londýn nebo například Curych. Manuál je komplexním materiálem, který se zabývá kvalitou veřejných prostranství. Kromě textové části přináší celou řadu názorných doprovodných vysvětlujících kreseb a fotografií vhodných a nevhodných řešení v konkrétních situacích. Čerpá přitom nejen z příkladů ze zahraničí, ale také z České republiky.

Manuál je jedním z nástrojů pro naplnění cílů strategie města v plánování, ve vytváření a spravování, v provozování a užívání kvalitních veřejných prostranství. (Manuál, kapitola Účel a použití manuálu, str. 11)

Při odpovídající kontiunální péči lze i velký strom umístit jen 3–4 m od fasády domu (Francie, Paříž)

Stromy a vegetace

Na tvorbě kapitoly s názvem Stromy a vegetace se kromě autorského týmu Kanceláře veřejného prostoru (Štěpán Špoula + Vladimír Sitta z FA ČVUT) podílela také řada dalších odborníků prostřednictvím pracovní skupiny ustavené ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (David Hora, Aleš Steiner, Marek Hamata, Josef Souček, Karel Slánský, Alice Dědečková a další). Agenda související s problematikou stromořadí je nyní delegována na nově vzniklou Kancelář krajiny a zelené infrastruktury, která je součástí Sekce plánování města. Snahou této nově vzniklé kanceláře je zapracovat problematiku výsadby a ochrany stromů do aktualizace normy týkající se prostorového uspořádání sítí technického vybavení (ČSN 736005). Jedná se o celostátní normu a její novelizace by mohla být pro vnímání stromů jako plnohodnotné součásti veřejného prostoru v našich podmínkách průlomová.

V úvodu kapitoly Stromy a vegetace jsou popsány hlavní přínosy stromů a vegetace pro kvalitu veřejných prostranství, zmíněny jsou veškeré benefity a zdůrazněn je kvalitní systém péče a nutnost kvalitní pasportizace. V návaznosti na měnící se klima je v kapitole akcentována dostupnost vody a hospodaření s ní. U stromů jsou zdůrazněny především ty aspekty, které nejvíce ovlivňují podmínky pro výsadbu. To je především zhodnocení stanoviště, zajištění dostatečného prostoru, zajištění plochy pro vsakování dešťové vody, zajištění kvalitních výpěstků pro výsadbu, zajištění technologicky správné výsadby, zabezpečení péče o nové výsadby. Kapitola upozorňuje též na ochranu již realizovaných výsadeb a možnosti nedestruktivních zásahů v kořenových prostorech (metoda air-spade).

Součástí textové části jsou také schémata znázorňující výsadby stromů v různých systémech kotvení a jejich ochrany a příklady dobré praxe, dokumentované na fotografiích ze zahraničí. Inspirativní je fotografie z Berlína, která ukazuje použití stromů s velkou korunou na parkovištích.

V případě dostupnosti vody a dobrého zdravotního stavu je vzrostlý strom schopen v létě odpařit až 200 litrů vody za den a efektivně regulovat teplotu v okolním prostředí přeměnou vody ve vodní páru. (Manuál, kapitola Stromy a vegetace, str. 157)

Stromy na parkovišti příznivě ovlivňují kvalitu prostředí (Německo, Berlín)

Okrajově je na jedné z fotografiích prezentována také technologie výsadby za využití tzv. strukturální zeminy, která je s úspěchem používána např. ve Stockholmu a nedávno s ní byla odborná veřejnost seznámena za účasti švédského odborníka Björna Embrena v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Problematika stromů a stromořadí je součástí programů mnoha politických stran. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. města Prahy se může stát inspirací pro další města v ČR v jejich snaze o lepší podmínky pro výsadbu a ochranu stromů a vytváření kvalitních veřejných prostranství. V dalších číslech časopisu vás provedeme po jednotlivých kapitolách, které mají vztah nejen ke stromům, ale i k dalším vegetačním prvkům spoluvytvářejícím veřejný prostor našich měst.

Manuál tvorby veřejných prostranství je otevřený a živý dokument, který bude průběžně doplňován a aktualizován na základě zkušeností městských částí, městských organizací a dalších aktérů při používání v praxi. Do budoucna se připravuje vytvoření tzv. plug-in dodatků, které budou řešit jednotlivá témata ve větším detailu. První vlaštovkou je v tomto směru dokument Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy, který se zabývá problematikou realizace výtvarných objektů ve veřejně přístupném exteriéru města.

Pražský manuál tvorby veřejných prostranství je jedním z názorů na to, jak komplexně řešit zlepšení stavu veřejných prostranství našich měst. V současnosti pracuje na obdobném materiálu například také Kancelář architekta města Brna. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy je možné stáhnout ve formátu pdf z následujícího odkazu: manual.iprpraha.cz

Zdroj fotografií a obrázků: IPR PRAHA

V Inspiraci 4/2018 dále najdete

Prvorepubliková zahradně – architektonická tvorba na specializovaných mapách i na webu

Pavel Vaida, Pavel Šimek


Průhledy do historie XVII.
Protože já tě tady, ty vole, hlídám

Petr Mičola


Stromy svobody

Kampaň Nadace Partnerství pro tisíce stromů


Rozhovor s Ivanem Staňou


Mulčování trvalkových záhonů

Adam Baroš


Choroby a škůdci lip

Ivana Šafránková


Invazní druhy v parcích a zahradách

Jan Pergl

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.