O záruce a reklamaci rostlin přehledně a stručně, díl 1.

Tento seriál by měl sloužit jak široké, tak odborné neprávnické veřejnosti jako vodítko pro zvládnutí situací „kdy se vyskytne problém“, stejně tak pomoci těmto situacím předcházet a nastínit možnosti jejich řešení. První díly budou věnovány základním pojmům a principům, se kterými budeme v dalších dílech pracovat. Samozřejmě dojde i na rozbor typových problémových situací a návrhy jejich řešení.

Podnikání není vždy jenom procházka „růžovým sadem“ a pro dobře fungující obchod je tak třeba vyznat se i v pojmech jako je podnikatel, spotřebitel, záruka, životnost, reklamace apod. Předáním zboží (rostlin) zákazníkovi a přijetím kupní ceny obchod nekončí a v dnešní době silné konkurence má i zvládnutí „poprodejního servisu“ velký dopad na (ne)úspěšnost celého podnikání.

Mezi nejčastější dotazy patří „a co smlouva?“ Smlouva však existuje vždy, ať už ve formě kupní smlouvy ve fyzické podobě, akceptované objednávky v e-mailu nebo ústní smlouvy při koupi například řezaných květin v obchodě. Obecně přitom platí, že zboží musí být dodáno v ujednaném množství, jakosti, odrůdě a zabaleno dle zvyklostí, není-li ujednáno jinak. Pro vytyčení práv a povinností jednotlivých smluvních stran je nutné tyto nejprve rozdělit do dvou kategorií. Rozlišujeme dva základní typy smluv, a to tzv. B2B (business to business – podnikatel s podnikatelem) nebo B2C (business to customer – podnikatel se spotřebitelem). V praxi je nejjednodušší rozlišovat nákupy „na IČO“ a bez něj. Pokud totiž jako podnikatelé prodáme zboží konečnému zákazníkovi, který však z různých důvodů bude chtít provést nákup „na IČO“, pak se na něj nevztahují zákonná ustanovení o spotřebiteli.

 

Záruka (odpovědnost za vady)

Výklad právní úpravy účinné k datu sepsání tohoto článku (od roku 2022 může být vše jinak, Ministerstvo spravedlnosti totiž připravuje novelu občanského zákoníku) se ve zkratce ustálil na tom, že vůči spotřebiteli odpovídá prodávající za vady, které mělo zboží, jak při převzetí zboží, tak za ty, které vzniknou později a jsou uplatněny vůči prodávajícímu do dvou let od převzetí zboží. Při podnikatelském styku však odpovídá prodávající pouze za vady, které mělo zboží při jeho převzetí. Z tohoto obecného pravidla (upraveného v občanském zákoníku) však existuje několik výjimek upravených zákonem o oběhu osiva a sadby, který tuto dobu zkracuje na:

  • 1 rok při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, pokud nebude sjednána doba delší,
  • 2 roky u víceletých druhů počínaje od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy (změna oproti minulosti – došlo k prodloužení záruční doby)
  • 3 týdny u sazenic zeleniny a květin

Výše uvedená „zákonná záruka“ však neomezuje sjednání například prodloužené záruky, záruky za jakost (například za ujmutí rostliny při poskytnutí služby jejího zasazení) apod. nad rámec zákonných ustanovení.

Možnost uplatnit práva z vadného plnění však nelze zaměňovat s životností rostlin. Teoreticky lze práva z vadného plnění uplatnit i u řezaných rostlin po dobu dvou let, jejich životnost je však samozřejmě mnohem kratší. Vadnutí řezaných rostlin však není vadou, ale jejich přirozenou vlastností.

Vedle omezené životnosti vycházející z charakteru/druhu zakoupeného zboží nelze za vadu považovat ani následující nejčastější situace: postup v rozporu s návodem k použití, nesprávná péče ať už při výsadbě či následné péči (například nedostatečná zálivka, přemíra hnojení, neodborné tvarování, poškození přírodními živly či látkami škodlivého charakteru), nevhodné umístění (neadekvátní klimatické či půdní podmínky) nebo nedodržení technologie na ošetřování rostlin apod.

Povinností kupujícího je o zboží dostatečně pečovat a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit. Zákon výslovně upozorňuje, že práva z vad nebudou přiznána při „pozdní reklamaci“, tj. v takové situaci, kdy vada již byla nějakou dobu zjistitelná, ale kupující ji přesto neoznámil.

Pokud je kupujícím spotřebitel (tedy nákup „bez IČO“), vztahují se na prodávajícího mnohé povinnosti, mezi ty nejdůležitější patří:

  1. vyřídit reklamaci bezodkladně, nejpozději do 30 dní od jejího přijetí (je možno se však domluvit na delší lhůtě). Součástí vyřízení reklamace je i povinnost prodávajícího případnou vadu odstranit a o výsledků reklamace spotřebitele informovat (v současné praxi je za dostatečné považováno informováni pomoci SMS či e-mailu),
  2. vystavit spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace, stejně jako potvrzení o ukončení procesu reklamace,
  3. informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu (nejčastěji Českou obchodní inspekcí).
PŘÍPAD I – Jedle vysazovaná na podzim (listopad) zboží od dodavatele v nejlepší jakosti. Přes veškerou péči jedle celý rok neobrazila, a nakonec v říjnu uhynula.

Mezi nejčastější chyby prodávajícího patří neinformování spotřebitele v dané lhůtě (to jednak zakládá právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, tak i vzniká riziko veřejnoprávního postihu, neboť neinformování spotřebitele je přestupkem) nebo nucení spotřebitele reklamovat zboží v konkrétní prodejně, kde zboží zakoupil (reklamovat zboží však lze v kterékoliv prodejně prodávajícího s obdobným sortimentem).

Výše uvedené se týká toliko a pouze reklamací v rámci zákonné lhůty. Zákonná povinnost vyřízení reklamace do 30 dní se netýká například prodloužené záruky, kdy tyto parametry lze nastavit odlišně. Jak již bylo zmíněno, tato úprava chrání spotřebitele a při smluvním vztahu mezi podnikateli si tak lze dohodnout odlišný postup.

Častá je rovněž otázka na hrazení nákladů spojených s reklamací. V případě smluvního vztahu se spotřebitelem zde platí opět přísná zákonná úprava, od které se nelze odchýlit. V případě uznané reklamace prodávající hradí spotřebiteli „účelně vynaložené náklady“ spojené s uplatněním reklamace. Tyto účelné vynaložené náklady je třeba posuzovat vždy individuálně v rámci konkrétního případu. Obecně je za účelně vynaložený náklad považováno proplacení přiměřené částky za dopravu, například dle ujetých kilometrů. Mnohem palčivějším problémem, než oprávněné reklamace jsou však ty neoprávněné. Zákon i soudy zde opět chrání spotřebitele a zaručuje jim „bezplatnost“ celého procesu. Podnikatel sice nemusí proplácet spotřebiteli ony náklady na dopravu při uplatnění reklamace, nemůže po něm však nárokovat například náklady spojené se samotným odborným posouzením údajné vady ani úhradu nákladů spojených s vrácením zaslaného zboží. V případě opakovaných neoprávněných reklamací by se však mohlo jednat o tzv. šikanózní výkon práva, kdy takové jednání nepožívá právní ochrany uvedené výše a situace by musela být řešena individuálně.

Zákon neříká, že reklamace musí být řešena vždy a pouze odesláním zboží (především při prodeji rostlin, stromů apod. je tento způsob uplatnění reklamace značně nevhodný). V případě problému tak lze doporučit například pořízení fotodokumentace vytýkané vady, zaslání fotografií s vadou e-mailem prodávajícímu a ten může následně zvážit posouzení reklamace u kupujícího pomocí výjezdu odborného pracovníka či pouze skrze pořízenou dokumentaci.

Tento článek je pouze informačního charakteru a nenahrazuje konzultaci s advokátem. Nejde o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
PŘÍPAD III – borovice napadená lýkožroutem při jarní výsadbě byla zdánlivě v perfektním stavu, nicméně po pár měsících se vůbec nevyvíjela správně a později uhynula. Při bližším ohledání se našel pod kůrou lýkožrout, který byl příčinou.

V Inspiraci 1/2021 dále najdete

Alej roku 2020 překáží řidičům

Ondřej Šimeček


Změny habitu a abnormality růstu

Ivana Šafránková


Projekt pěstebních opatření

Pavel Šimek, Lukáš Štefl


Děti se častěji učí venku


Zelené vize: Současnost a blízká budoucnost

Petr Mičola


Voda ve městě

Jan Macháč, Marek Hekrle, Nicol Staňková


Zahrádkové kolonie versus nutný rozvoj měst

Ondřej Šimeček


Domácí květena aneb také vám chybí Dictamnus?

Martina Kotlandová

 

Penstemon – dračík je Trvalkou sezóny 2021


Obalované osivo

Petr Salaš, Tomáš Vymyslický, Martin Lošák, Miloslav Pekař

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Kde končí komunikace, začíná problém…

Smlouvě o dílo jsme se věnovali v našem právním okénku již několikrát, z mnoha úhlů pohledů. V tomto vydání Inspirace se budeme věnovat situacím, ve kterých objednatel přestane komunikovat a situace tak uvázne na „mrtvém bodě“. I zde je třeba zachovat chladnou hlavu a postupovat v souladu se zákonem. Zákon i na tyto situace pamatuje a nabízí řadu řešení. Jaké? To se dočtete níže. V této souvislosti si rovněž přiblížíme pravidla, která pro doručování písemností platí.

číst více

Padající listí a kdo jej uklidí tentokráte?

V tomto díle našeho právního miniseriálu se nejprve ohlédneme zpátky, a připomeneme si kauzu „padajícího listí“ v Chlumci nad Cidlinou. Nejvyšší soud totiž začátkem tohoto roku vydal svůj dlouho očekávány rozsudek. Ve druhé části se pak budeme chvíli věnovat problematice „švarcsystému“, na který jste se nás opakovaně ptali. V návaznosti na první část článku se totiž nabízí otázka – „a uklízet to bude kdo?“

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.