Téma:

Park na Moravském náměstí v Brně

Parkem roku 2023 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park na Moravském náměstí v Brně. Porotci ocenili velkorysé architektonicko-urbanistické řešení veřejného prostoru v centru města i komplexní multidisciplinární přístup autorského týmu. Projekt pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, s požadavky na environmentální udržitelnost, biodiverzitu a nabízí nové místo pro setkávání lidí. Autoři návrhu v plné míře respektovali stávající vzrostlé stromy, které byly více než rok před zahájením rekonstrukce parku nejen odborně ošetřeny, ale také byla upravena kořenová zóna stromů, takže se zvětšil prokořenitelný prostor a zlepšily se podmínky stávajících dřevin ještě před zahájením stavebních prací.

Vítěz soutěže

Autoři projektu: CONSEQUENCE FORMA architects, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová; Ing. Klára Zahradníčková, MA.

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno – střed

Zhotovitelé:
Skanska Central Europe, Skanska a.s. – generální dodavatel,
KAVYL, spol. s r. o. – realizace krajinářských úprav (2022-2023),
Cercis, spol. s r. o. – realizace opatření zlepšujících podmínky v kořenové zóně stromů (2020)
Josef Haško, Ing. Jiří Zapadlo – realizace arboristických zásahů (2020)

O dílo pečuje: Odbor životního prostředí ÚMČ Brno – střed, KAVYL, spol. s r.o.

Na díle spolupracovali:

Projekční tým Consequence forma architects, generální dodavatel projektu: Ing. arch. Nina Vlček Ličková, Ing. arch. Barbora Bělunková, Ing. arch. Jan Schleider, Ing. arch. Petra Buganská, Ing. arch. Prokop Matěj, Ing. arch. Zuzana Včeláková, Ing. arch. Katka Hlavičková

Vegetační úpravy: Ing. Klára Zahradníčkova MA., hlavní krajinářská architektka, David Hora, DiS, (arborista), Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová (bylinné patro sázené), Ing. Marie Straková, Ph.D. (travní společenstva), Bc. Hana Pollertová, (rozpočet krajinářské části a konzultace)

Hospodaření s dešťovou vodou: JV PROJEKT VH s.r.o., – Ing. Jiří Vítek, Ing. Ondřej Bízek, Ing. Veronika Brychtová, Bc. David Schenk, ZTI

Design dětské prvky, spolupráce elipsa kavárny: MgA. Richard Loskot

Statika střechy kavárny: Ing. Radek Bartoněk,

Design typový mobiliář: David Karásek, mmcité a.s.

Krajinářská supervize: DI Dr. Karin Standler

Architektonické supervize: Dipl. Ing. Architekt Franz Sumnitsch

Výraznou dominantou je plocha uprostřed, kterou tvoří fontána – vodní zrcadlo a masivní dřevěná lavice. Autor BoysPlayNice

Architektonicko-urbanistický koncept

Projekt vznikl na základě návrhu Consequence forma architects, architektů Janici Šipulové a Martina Sládka, kteří zvítězili ve veřejné projektové soutěži, konané v roce 2016. Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického a krajinářského návrhu na řešení prostoru s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně“. Cílem bylo revitalizovat území městského parku v centru města, který byl v dlouhodobě neudržovaném stavu. Po dopracování soutěže byla v roce 2019 do týmu přizvaná krajinářská architektka Klára Zahradníčková a s týmem specialistů stojí za výslednou podobou vegetačních úprav. Díky úzké spolupráci s městskou části Brno-střed se podařilo také před zahájením stavby realizovat celou řadu opatření zlepšujících podmínky v kořenové zóně stromů a prozkoumat sklepy po bývalém Německém domě, které byly staticky zajištěny pro budoucí využití. Velký důraz byl kladen na celkové pojetí parku v historickém centru města, který pracuje s různou intenzitou užívání. V samotném centru a kolem kavárny se předpokládá nejvyšší zatížení, které směrem k vnějšímu okraji slábne.

Osmimetrovou elipsu protíná transparentní střecha terasy kavárny. Autor BoysPlayNice

Výraznou dominantou je plocha uprostřed, kterou tvoří fontána – vodní zrcadlo a masivní dřevěná lavice – urban aréna. Unikátní prostor v rámci města určený výhradně pro pěší nabízí něco nového – pohodlí. Samotná lavice navíc vybízí k svobodě pohybu, kdy je dovoleno ležet, sedět, válet se, hrát si, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Místo tím získává obrovský potenciál. S prvním sluncem se aréna zaplňuje. Plocha fontány se stává naopak jevištěm. Vždy je na co se koukat a vždy se něco děje. Je to akce nebo ne-klid vodní hladiny, procházející se zapojují svým pohybem. Vodní zrcadlo umocňuje zdvojeným obrazem každou situaci a stává se středobodem návrhu.

Zadání se v průběhu projektování rozšířilo o objekt kavárny s veřejným WC a s terasou. Budova při severním okraji tvoří rozhraní mezi parkem a městem na protější straně ulice. Osmimetrovou elipsu protíná transparentní střecha terasy, kdy se polovina objektu zrcadlí nad střešní rovinu. Tento kolos z leštěné oceli se ve dne ztrácí a se západem slunce rozsvěcuje díky instalaci od umělce Richarda Loskota a jemně zakončuje hlavní osu z centra města. Téma zrcadlení, počátku a jemné otázky spojené s naší společností vzbuzuje slovo „Budoucnost“ na rezavém objektu kavárny.

Travnaté a luční plochy pod korunami stromů nabízejí klid a stín na okružní promenádě. Autor BoysPlayNice
Fontána pracuje v různých režimech, tady jako vodní mlha. Autor BoysPlayNice

V roce 2020 umělec Richard Loskot vytvořil také autorské dětské hracích prvky vycházející z konceptu města Brna jako kavárenské velmoci. Různě velké stoly a židle v bílém provedení se rozutečou po parku. Blízké hřiště a světlý mlat pod korunami stromů vybízí k pobytu. V kontrastu k živému okolí kavárny jsou travnaté a luční plochy pod korunami stromů, které naopak nabízí klid a stín na okružní promenádě. Výrazným prvkem parku je lem, který vizuálně propojuje park s okolím. Jdete kolem a užíváte si každé roční období s jinou oblibou dle právě kvetoucích trvalek a cibulovin. Tento chráněný biotop je tvořen květinami, keři a stromy a dotváří oázu klidu a bezpečí v parku. Prostupy do parku jsou zajištěny na základě vytipovaných tras páteřní komunikací, dalšími radiálními propojeními a menšími zatravněnými pěšinami.

Centrální plocha s kavárnou, dětským hřištěm je pulzující veřejné prostranství užívané v různých rytmech, závislých na počasí i ročním období. Město doplňuje místo o různý společenský a kulturní program. Ve spolupráci s Consequence forma architects to byla zimní instalace ze slámy, určena výhradně pro řádění dětí, letos to naopak bude zimní kluziště, které ovládne centrální plochu. Velké lampiony zase osvětlí dětské hřiště.

Objekty v parku připomínají Brno jako kavárenskou velmoc. Autor BoysPlayNice

Po téměř 50 letech dostal park na Moravském náměstí novou podobu, která je unikátní nejen architektonickým řešením, ale i použitím nových technologií modrozelené infrastruktury, jako jsou dešťové záhony, zlepšení kořenové zóny stávajících stromů nebo využití dešťové vody. V parku bylo vysazeno 77 nových stromů, 68 keřů, 36 tisíc sazenic trvalek a 67 tisíc cibulovin.

Park v historickém centru Brna se stal zcela novým vibrujícím místem vytvářející poetiku klidu a akce v kontrastu s okolním šumem a tepem města a dopravy. Projekt představuje komplexní přístup revitalizace intenzivně využívaného veřejného prostoru v historickém centru Brna pro potřeby 21. století.

Na tomto díle se projevilo, že pokud generální projektant, dodavatel stavby a investor intenzivně spolupracují, lze realizovat kvalitní veřejný prostor, který obstojí v evropském srovnání. Zásadní bude také péče v následujících letech. Městská část Brno-střed tím bude dávat dobrý příklad šetrné revitalizace parku reagující na stávající společenské i klimatické výzvy.

Text: Consequence forma architects

Autor BoysPlayNice

Krajinářský a vodohospodářský koncept

Péče o stávající dřeviny

Dva roky před samotnou realizací bylo u 69 stávajících stromů kvůli zjištění velmi špatných stanovištních podmínek zlepšen prokořenitelný prostor, a tak podpořen kořenový systém. Bylo provedeno plošné nebo radiální vyfoukání zhutněné zeminy supersonickým rýčem s doplněním štěrkového substrátu nebo mulče s dodáním pravidelné zálivky.

V ploše parku bylo z důvodu nevhodného umístění přesázeno asi třicet věkovitých keřů, převážně tisy a šeříky.

U samotné stavby parku byly práce v kořenových zónách stromů prováděny ručně s pomocí vyfoukání stávající zeminy supersonickým rýčem. Trasa okružní cesty byla kvůli zjištění hustého kořenového systému ve dvou místech odsunuta dále od stromu. V dalších případech byly velké kořeny zachovány a stlačovány pod kufr cesty do písku. Rovněž byly díky těmto zjištěním posunuty základy betonové patky trakčního sloupu i kotvení mobiliáře.

Keře jsou tvarovány do podhledové výšky. Autor BoysPlayNice

Modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou

Park s prvky modrozelené infrastruktury je charakteristický svou druhovou bohatostí stromového, keřového i nově bylinného patra, založených pomocí nových technologií s kompletním zlepšením stanovištních podmínek proti zhutnění a novým vodním režimem. Dešťová voda v parku zůstává, zasakuje i do hlubších vrstev půdního profilu, čímž je výrazně podpořen malý vodní koloběh.

Větší plochy trávníků a podrostových záhonů se stromy díky svému hlubokému štěrkovému profilu přijímají a vsakují vodu plošně. Povrchovým spádováním zpevněných ploch je dešťová voda sváděna k vegetaci a jako přirozená zálivka využívána pro lužní záhon za centrální pobytovou lavicí, travní průleh, stromy v mlatu a v místech se špatnými stanovištními podmínkami na severní hraně parku. Voda je v zemi rozváděna přes prokořenitelný prostor stromů podpovrchovými mosty  štěrkovými rýhami. Nové stromy v mlatu jsou sázeny do jam velkého objemu se strukturálním substrátem (štěrk obohacený biouhlem a kompostem), který drží vlhko dlouho po dešti, a přitom zachovává půdní vzduch a distribuuje živiny. Přebytečná voda pak končí v hlubších vsakovacích objektech.

Všechny vegetační prvky jsou opatřeny závlahovým systémem rozděleným na jednotlivé segmenty s možností digitálního řízení dle aktuálních srážek a potřeb. Závlaha slouží pouze v prvních letech po založení vegetačních prvků, při letních přísušcích bez deště a při renovaci prvků.

Autor BoysPlayNice

Nové stromy a keře v parku

Nové stromové patro dosázené do obvodu přechází i do pobytových trávníků a doplňuje i obvod pobytového centra. Sortiment navazuje na stávající druhovou pestrost a obsahuje i taxony, které nejsou domácí, ale lze u nich předpokládat toleranci ke klimatickým změnám. Byly použity výpěstky různých velikostí, podle schopnosti ujmutí v současném městském prostředí. Návrh pracuje s krátkověkými dřevinami, které jsou schopny rychle vyplnit prostor v kombinaci s pomaleji rostoucími dlouhověkými dřevinami.

Druhově jsou zastoupeny dub cer, dub dvoubarevný, dub velkoplodý, dub velkokvětý, platan javorolistý, kaštanovník setý, jilm vaz, dřezovec trojtrnný, jerlín japonský, nahovětvec dvoudomý, javor stříbrný, třešeň ptačí ´Plena´. Zaplavovaný záhon doplňuje olše Spaethova a dub letní, severní alej komponuje jilm (Ulmus ‚Triumph‘).

U keřů návrh nastavuje novou formu pěstebního opatření. Koruny keřů jsou postupně vynášeny do výšky a vytváří tak podhledné solitéry. Stávající a do vegetačních povrchů přesázené keřové patro představují hlavně tisy, šeříky, nově doplněné o dříny, muchovníky a zmarliky.

Pobyt × příroda

Kvůli výrazné zátěži v samotném jádru města a předpokládaným kulturním akcím koncepce parku jasně vymezuje a odděluje přírodní segmenty od pobytových zátěžových ploch. Okraj parku, který byl původně zahuštěný keři je nyní pohledově propojen s okolními ulicemi, což vede i k pocitu bezpečí. Keře byly nahrazeny obvodovým prstencem společenstva typu lesních a hajních porostů, které respektují světelné podmínky stanoviště – stín pod stromy, okraj, osluněné části. Bylinné patro trvalkových záhonů a podrostů nejen představuje nový fenomén parku, ale také chrání kořenové zóny věkovitých stromů. Vzniká tak jasně definovaný environmentální rámec s dobrými podmínkami pro rozvoj plnohodnotného přírodního společenstva.

Trvalkový záhon lemující obří kruhovou lavici slouží také jako průleh. Je inspirovaný přirozenými procesy periodicky zaplavovaných biotopů a také hrúd, které tvoří v lužním lese místa, která většinou nebývají zaplavována. Díky terénní modelaci zde vznikly tři typy stanovišť sníženiny, vyvýšeniny (šlenky a bulty) a přechodová zóna s různými hydrickými podmínkami.

Travní společenstva

Trávníky jsou navrženy ve třech provedeních: pobytový zátěžový trávník v centrálním prostoru parku, travino-bylinné společenstvo v polostínu pod stromy kolem okružní cesty, trávník s pestřejší druhovostí na průlehu, štěrkové trávníky kolem hracích prvků a doseté spáry dlažby.

Plán péče a údržba

V parku jsou dále nastaveny pravidelné kontrolní dny autorů s okamžitým vyhodnocováním aktuálního stavu. Dokončovací péči o krajinářské prvky má na starosti firma, která realizovala vegetační úpravy. Ta má na základě výběrového řízení s městskou částí uzavřenou smlouvu na standardní péči. U nestandardních výkonů (výskyt patogenů na stromech i trvalkách, výskyt plevelů v trávnících, nadstandardní zátěž trávníků, bezpečnostní řezy stromů…) jsou jednotlivé úkony naceněny a po schválení městskou částí provedeny.

Text: Klára Zahradníčková

V Inspiraci 4/2023 dále najdete

Parkem roku 2023 je Moravské náměstí v Brně

 

Park, který se stal novým místem setkávání

Park na Moravském náměstí v Brně

 

Krok po kroku, míček po míčku

Rozhovor s autory projektu Moravského náměstí

 

Park, kde dýchá historie

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

 

Park, kde se historie prolíná se současností

Obnova parku Božetěchův sad, Brno-Královo Pole

 

Park, kam zase chodí lidé

Revitalizace zámeckého parku v Bruntále

 

Zahrada, která je parkem nebo park zahradou?

Zahrada vily Panowských v Ivančicích

 

Park, kde místo vojáků pobíhají děti

Revitalizace území bývalých kasáren, Vysoké Mýto

 

Park, který brání povodním

Lesopark Pod Kalichem v Sušici

 

Park – nepark

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

 

Krajinářské úvahy III.

Kam směřujeme?
Petr Mičola

 

Lipová ratolest

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.