Podpora zelených střech v programu Nová zelená úsporám pokračuje

V průběhu září odstartuje další etapa oblíbeného programu Nová zelená úsporám financovaná z výzvy HOUSEnerg Modernizačního fondu.

Stejně jako v předchozích obdobích program podpoří nejen opatření, která snižují energetickou náročnost budov, ale i opatření zaměřená na adaptaci na změnu klimatu a zlepšující hospodaření s vodou.

Zelená střecha na rodinném domě v kombinaci se zateplením, dotace Nová zelená úsporám 561 535 Kč. Foto: SFŽP ČR

Podporovány budou nadále i zelené střechy na rodinných a bytových domech. Jejich podpora bude nově navázána na realizaci opatření, která generují energetické úspory. Dotaci na zelenou střechu bude možné čerpat v kombinaci se zateplením, výstavbou domů s velmi nízkou energetickou náročností nebo instalací zdrojů energie, aby byly splněny podmínky využití financování z Modernizačního fondu.

Stejně, jako v ukončené etapě Nové zelené úsporám, zůstává možnost realizace zelených střech nejen na rodinných domech, ale také na stavbách doplňkových, jako jsou například garáže, zahradní domky apod., a to v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech.

Novinkou v programu je odlišné rozdělení podpory podle typů podporovaných zelených střech. Na základě tohoto rozdělení je nově stanovena výše podpory, která se určuje opět na základě realizované plochy za metr čtvereční vegetačního souvrství zelené střechy ¹. Do podmínek byl zahrnut požadavek na minimální tloušťku vegetačního souvrství, který nahrazuje požadavek na odtokové součinitele.

Rozdělení na jednotlivé typy, výši podpory a požadavek na minimální tloušťku vegetačního souvrství stanovuje níže uvedená tabulka, přičemž maximální podpora zůstala pro rodinné domy omezena na 100 tisíc korun za dobu trvání programu. U bytových domů byla maximální výše podpory navýšena z 300 na 400 tisíc korun, jinak podmínky zůstaly stejné jako u rodinných domů.

¹ Do plochy vegetačního souvrství se nezapočítávají plochy atiky, střešních oken a dalších plošných konstrukcí, které prostupují celým vegetačním souvrstvím. Ojedinělé prostupy malé plochy, např. pro VZT, kotvení antén, vpusti lze zanedbat. Obsyp z praného kameniva nebo jiný materiál použitý k danému účelu (technická a požární hlediska) se do plochy vegetačního souvrství započítává.

² Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel C ≤ 0,55. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL

Výstavba zelené střechy je často spojena s renovací domu či instalací fotovoltaické elektrárny. Foto: Státní fond životního prostředí ČR

PŘEHLED ZMĚN V PODMÍNKÁCH PROGRAMU

Autor: Státní fond životního prostředí ČR

V Inspiraci 3/2023 dále najdete

Zelené střechy

Situace v České republice v roce 2021 a 2022 a výsledky soutěže Zelená střecha roku 2023

 

Krajinářské úvahy II.
Zelené město?

Petr Mičola

 

Zelené fasády III.
Konstrukce pro pnoucí dřeviny

Samuel Burian

 

Městské stromy nezvládají množící se stres. V létě hynuly ve velkém

 

Právní okénko
Protokolární předání díla – dobrý pomocník, ale zlý pán…

Břetislav Martínek

 

Choroby a škůdci katalpy

Ivana Šafránková

 

Stratifikovaný přístup k pěstování nepůvodních okrasných rostlin

Kolektiv autorů z Katedry aplikované ekologie FŽP ČZU Praha

 

O titul park roku 2023 se uchází rekordních třicet děl

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.